Platform “Energiewijk voor de toekomst” - Een hernieuwbare energiewijk binnen ieders bereik

Wie?

Bond Beter Leefmilieu

Wat?

Wijken helpen stapsgewijs hun warmte- en stroomvoorziening fossielvrij te maken via informatieplatform “Energiewijken” dat begeleidt, inspireert en gidst bij het realiseren van een energiewijk op maat

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

duurzaam met energie

Partners:

Commons Lab Antwerpen; Vicinia; Rescoop/ZuidtrAnt; Provinciale steunpunten duurzaam bouwen en wonen, Ecohuis, Energent; intercommunales

In eigen woorden:

Om te blijven voldoen aan de stijgende energievraag en tegelijkertijd de opwarming van de aarde een halt toe te roepen zet Europa sterk in op lokale energie-gemeenschappen (citizen energy communities): buurten of wijken die lokaal hun stroom en warmte duurzaam opwekken, opslaan, verdelen en spaarzaam verbruiken. Deze aanpak biedt gezinnen kansen om actief deel te nemen aan lokale energieprojecten of renovatie-initiatieven in hun buurt. Vaak met een gunstig financieel rendement.

Een energiewijk zet in op de volgende pijlers: (1) collectief BENoveren, (2) zonnedelen: delen van zonnepanelen, (3) samen Slim: afstemming productie/verbruik op wijkniveau, opslag, integratie elektrische mobiliteit, (4) groene warmte: alternatieven voor fossiele verwarming, warmtenet. In Vlaanderen bestaan er al enkele initiatieven, maar algemeen is het concept van citizen energy communities vrij onbekend, zowel bij de burger als bij de overheid. 

Met ons project willen we energiewijken promoten en het proces faciliteren door de oprichting van een Vlaams energiewijkplatform, en opstartende energiewijken ondersteunen. We willen wijken met actieve burgers inspireren met best practices, hun hulpmiddelen en expertise bieden, hen in contact brengen met interessante partners en methodieken aanreiken om iedereen mee aan boord te krijgen. Dezelfde strategie kan nadien ook gebruikt worden voor andere transities: mobiliteit, water, ecologie.

Bedrag:

25.000€

Link:

www.bondbeterleefmilieu.be