C-bouwers - Een lerend netwerk voor de begeleiding van Vlaams-Brabantse circulaire bouwprojecten

Wie?

Bond Beter Leefmilieu

Wat?

Circulair bouwen stimuleren door de doelgroep van architecten en bouwheren te sensibiliseren, te informeren, te adviseren en te begeleiden

Waar?

Vlaams-Brabant

Thema: 

duurzaam bouwen

Partners:

VIBE, TRANSFORM, DuBoVlaams Brabant, Dialoog

In eigen woorden:

Circulaire gebouwen kunnen makkelijker aangepast worden aan nieuwe trends, comforteisen, technologische specificaties of demografische evoluties. Dit verlengt de levensduur van een gebouw, maakt minder intensieve verbouwingen nodig en genereert minder afval. Het hergebruik van bouwmaterialen verlengt de nuttige levensduur van grondstoffen en vermindert drastisch de ecologische levenscyclusimpact en kost van gebouwen.

Architecten spelen daarbij een belangrijke rol. We merken echter dat te weinig architecten de principes van circulair bouwen kennen of kunnen omzetten in circulaire bouwoplossingen. Met C-bouwers wil BBL zich richten tot deze doelgroep. We mikken ook op individuele bouwheren die tot nog toe weinig aan bod komen in huidige circulaire initiatieven om het concept ‘laagdrempeliger’ te maken voor deze doelgroep.

C-bouwers zal bouwprojecten bij de start van hun circulair ontwerpproces via een circulair expertpanel inspireren en begeleiden. Op basis van participatieve workshops met circulaire bouwexperts en stakeholders wordt een lerend netwerk opgericht. In dit netwerk wordt een digitaal platform opgericht waar deelnemers hun ervaringen, moeilijkheden en successen delen, en experts en deelnemers ondersteuning bieden en tips uitwisselen.

Met de projectpartners worden tevens best practices en lessons learned gedeeld. De lessons learned uit C-bouwers worden enerzijds gedeeld met toekomstige bouwheren en architecten via kanalen van EcoBouwers, DuBo en Dialoog, anderzijds binnen het studiepakket van (ingenieur)-architecten. Tenslotte worden ook de deelnemers van de Green Deal Circulair Aankopen met focus op circulair bouwen geïnformeerd. Door de vraagzijde (bouwheren en architecten) over circulair bouwen te informeren zal de aanbodzijde gestimuleerd worden om met gepaste alternatieven over de brug te komen.

Bedrag:

24.967€

Link:

www.bondbeterleefmilieu.be