Partners

Indaver is een hoogtechnologisch bedrijf gespecialiseerd in integraal en duurzaam afvalbeheer voor bedrijven en openbare besturen. Ze probeert zelf afval zoveel mogelijk om te zetten in grondstoffen en hernieuwbare energie en houdt de materialenkringloop veilig door er gevaarlijke of schadelijke componenten uit te verwijderen. Indaver wil samen met SLECO, een partnership met SITA, via het Fonds projecten steunen die stroken met haar kernwaarden: oog voor mens, veiligheid en milieu, in wederzijds vertrouwen, open in woord en daad, resultaatgericht en gericht op continue verbetering. 

Het Actiecomit√© ter beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland (ABLLO vzw) behartigt sinds 1970 de belangen van natuur en milieu in het Waasland, en dit in de breedst mogelijke betekenis. Ze wil ook de volgende generaties laten genieten van het milieu en de natuur in het Waasland. Het behoud van de biodiversiteit is een strijdpunt van ABLLO.

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is sinds 1971 de pluralistische en onafhankelijke federatie van meer dan 140 landelijke tot lokale natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Met grootschalige publiekscampagnes wil de BBL tonen dat milieuvriendelijker leven binnen ieders handbereik ligt. Door samenwerking en overleg overtuigt hij politici en bedrijfsleiders van het belang van een doortastend milieubeleid. BBL geeft ook advies aan zijn lidverenigingen die de beste garantie zijn op natuur om van te genieten.